กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2,3)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545