ประวัติโรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

    การก่อตั้งโรงเรียนตลาดคลอง๑๖ได้เกิดจากการริเริ่มก่อตั้งของนายโอภาส เอื้อสุนทรวัฒนา ได้มอบที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่และเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท นายไพฑูรย์ สุริยมงคล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานขอเปิดโรงเรียนกับทางราชการ โดยใช้อาคารโรงมหรสพบริเวณตลาดคลอง ๑๖ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในการก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่นั้น ก็ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ดินที่ได้รับมอบด้วยการถมดินให้สูงขึ้นเนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ทำนามาก่อน จนกระทั่งได้ทำการสร้างอาคารเรียน ซึ่งเป็นแบบของกรมสามัญศึกษา(แบบ ๐๑๗) โดยเป็นเงินบริจาคของนายโอภาส เอื้อสุนทรวัฒนา เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐บาท และเงินงบประมาณอีก ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อย จึงได้ทำการย้ายสถานที่เรียน นักเรียนและวัสดุ อุปกรณ์ มาเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ และใช้ชื่อเป็นทางการว่า โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๐๓

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

    โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 โทรศัพท์ 038-585113 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปรัชญาของโรงเรียน : ดี เก่ง มีสุข

คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย ใสใจสิ่งแวดล้อม

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง – แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : เป็นภาพรวมของการดำรงอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่นที่ได้ ยึดถือกันมา ดังข้อความที่ว่า “สองศาสนา สองวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :       1.รักความสะอาด 
                                     2.มีระเบียบวินัย 
                                     3.สุภาพอ่อนน้อม     
                                     4.รับผิดชอบต่อหน้าที่
                                     5.ตรงต่อเวลาสภาพทั่วไปและเขตบริการของโรงเรียน

    โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในอดีต เคยเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคม และเป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าที่มาจากกรุงเทพฯสู่ท้องถิ่นใกล้เคียง ในปัจจุบันชุมชนตลาดคลอง16 ยังเป็นแหล่งค้าขายสินค้าต่างๆ ให้กับชุมชนใกล้เคียง มีสถานที่ราชการ อาทิเช่น ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีตำรวจ ธนาคาร สถานประกอบการอุตสาหกรรม เป็นต้น สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ โรงเรียนตลาดคลอง16(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ), โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม(ประเภทมัธยมศึกษา)
    ประชากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีลักษณะที่แบ่งเป็นชาติพันธุ์ ได้ดังนี้ คนไทยเชื้อสายจีน, คนไทยพุทธ, คนไทยเชื้อสายรามัญ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่น ได้แก่ การถือศีลกินเจ, เคารพกราบไหว้เทพเจ้า ทำบุญตักบาตร และคนไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม มีการละหมาด การถือศีลอดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆตามหลักศาสนาอิสลาม
    โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1,หมู่ที่2,หมู่ที่18 ตำบลดอนฉิมพลี หมู่ที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ และยังรับนักเรียนที่เดินทางมาเข้าเรียนจากตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และตำบลชุมพล, ตำบลบึงพระอาจารย์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก