1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
2. รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
7. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ